Testy účinnosti

Štúdia účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu vyrobenými spoločnosťou Evona Electronic, s.r.o

Výskum o testovaní účinnosti sterilizácie vzduchu generátormi ozónu sa konal na Katedre mikrobiológie, FAKULTY BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTA – SPU v Nitre.

 

 1. Typy testovaných ozónových generátorov: OZON E15 000OZON E80 000
 2. Dátum testovania : 02.09.2020 (OZON E15 000) a 2.9.2020 (OZON E80 000)
 3. Miestnosť testovania: Chemické laboratórium 
 4. Objem testovanej miestnosti: cca 100 m3
 5. Generovanie ozónu: 1 hodina OZON E15 000 a 20 minút OZON E80 000 s dosiahnutými hodnotami ozónu podľa tabuľky 1
 6. Čas pôsobenia vygenerovaného ozónu v miestnosti: OZON E15 000 (2h)OZON E80 000 (1,5h).
 7. Spôsob testovania prítomných mikroorganizmov: spádom 1 hodinu vo výške 1,5 m nad podlahou pred a po generovaní ozónu, v dvoch opakovaniach
 8. Testované mikroorganizmy:
 • Celkový počet baktérií (CPB) na Mäso-peptónovom agare (MPA), kultivačný čas 48 hod. a teplota 30 °C.
 • Mikroskopické vláknité huby a kvasinky (MVHaK) na Sabouraudovom agare (SA), kultivačný čas 5 dní a teplota 25 °C.

 

Tabuľka 1: Stanovené hodnoty ozónu v testovanej  miestnosti

Obrázok4 

 

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu baktérií

Tabuľka 2: Počet vyrastený baktérií (CPB)  v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

 

Obrázok15

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vpravo – misky boli bližšie k dverám

 

Model : OZON E15 000

Obr. 1 Vyrastené kolónie baktérií (CPB) na MPA (OZON E15 000)

Účinnosť ozónového generátora na vyrastené kolónie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium mäsopeptónový agar)  

 

- vľavo pred ozonizáciou  a  vpravo po ozonizácii

  

    

Model: OZON E80 000

Obr. 2 Vyrastené kolónie baktérií (CPB)  na MPA (OZON E80 000)

Účinnosť ozónového generátora na vyrastené kolónie (CPB)  na MPA (živné agarizované médium mäsopeptónový agar)

- vľavo pred ozonizáciou  a  vpravo po ozonizácii

 

   

             

 

Testovanie účinnosti ozónového generátora na elimináciu húb a kvasiniek

Tabuľka 3: Počet vyrastený húb a kvasiniek (MVHaK) v KTJ (Kolónie tvoriace jednotky) v Petriho miskách

 

Obrázok16

vľavo - misky boli bližšie ku generátoru, vpravo – misky boli bližšie k dverám

 

Model : OZON E15 000

Obr.3 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (OZON E15 000)

- vľavo pred ozonizáciou  a vpravo po ozonizácii

 

    

 

Model : OZON E 80 000

Obr.4 Vyrastené kolónie húb a kvasiniek (MVHaK) na SA (OZON E80 000)

- vľavo pred ozonizáciou  a vpravo po ozonizácii

 

  

                 

 

Výsledky  testovania

 1. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  OZON E15 000  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 91,65 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   72,16  %.
 2. Na základe hodnotenia účinnosti ozónového generátora  OZON E80 000  voči baktériám, mikroskopickým vláknitým hubám a kvasinkám v ovzduší, bola za deklarovaných podmienok testovania (Príloha č. 1) potvrdená účinnosť sterilizácie vzduchu  v prípade baktérií v priemere 95,85 % a v prípade mikroskopických húb a kvasiniek   97,65  %.